Wednesday, February 21, 2007


ymefrif;vGif.touf 1 eSpf eSifh 11v+zpfygonf?

About finland

zifvefedkifiHonfvSyaomedkifiH+zpf+yD;aqmif;wGif;tcgwdkif;eSif;rsm;wazG;azG;usvsSuf+zpfygonf?tay:rSmusvmaomtcsdefrSmeSif;+zpfayrJhatmufa&mufaomtcga&cJvdkrsdK;cJoGm;ygonf? aqmif;&m

onfwdkif;cav;rsm;onfa&cJ+zpfaeonfheSif;rsm;udkwa,mufeSpfwa,mufypfupm;vsSuf&Sdygonf?

zifvefedkifiHwGifweSpfwpfcga&cJ+zifh+yKvkyfaoma&cJeef;&Sdygonf? tJh'Da&cJeef;awmfudktcsm;aomedkifiHrsm;uvnf;vma&muf=unfh&SKtm;ay;vsSuf&Sdygonf? a&cJeef;awmftwGif;&Sdaom+ypfpD;tm;vHk;udka&cJ+zifhomvkyfxm;ygonf?

usGefaemfhemrnfrif;rif;pdk;yg??

usGefawmfhtoufu 17 eSpf+zpfygonf??

usGefawmfuzifvefedkifiHrSmaeygonf??

usGefawmfzifvefedkifiHrSmynmoif,laeygonf??